Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024

Nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niện năm 2024 tại đây.