Thông báo mời hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị thư mời và Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1r2FvKv7dOYBClod-aBi4eY6at-Ak6j9y/view