Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGĐ, bổ nhiệm thay thế Trưởng ban thu hồi tài sản

Chi tiết văn bản tại: nội dung văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *