Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty cổ phần phân phối Top One xin gửi tới Quý vị Báo cáo Tài chính năm 2022

Chi tiết mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

  1. Biên bản công bố thông tin: drive.google.com/file/d/1kBl9OJRc0BQP_5Ptveu5ov-hVLGKk67E/view?usp=sharing
  2. Báo cáo tài chính: drive.google.com/file/d/1KHTOCHHnfOJLFkag7MQfNpkGcOn3VRoE/view