Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần Phân phối TopOne trân trọng công bố thông tin:

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2023: drive.google.com/file/d/1scQDEjc0lXGVW5NeQHyCAcQUHp-AtSPY/view

Interim financial statements Quarter 1/2023: drive.google.com/file/d/1scQDEjc0lXGVW5NeQHyCAcQUHp-AtSPY/view