Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Phân phối TOPONE xin thông báo tới các Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
  • Địa điểm thực hiện: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
  • Hình thức tổ chức: Chi tiết cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.
  • Nội dung họp:
    Như thông báo đính kèm;