Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án như sau:

https://docs.google.com/document/d/1IPF-pxkMDlTGoly1oApGGc09S0i7V5q_/edit?usp=drive_link&ouid=104607192876724209136&rtpof=true&sd=true